About/ Sobre Birdspain blog

Birdspain.blogspot.com és un blog integrat en el conjunt del sistema d'informació ornitològica associat a la web Rare Birds in Spain i el seu autor, Ricard Gutiérrez. Tracta de notícies diverses sobre l'avifauna de l'estat espanyol així com temes d'interès ornitològic: opinió, altres webs, llibres i productes, observacions d'interès o artícles rellevants, siguin propis o forans. Qualsevol observació és benvinguda, particularment aquelles que són d'espècies properes a la raresa o que han deixat de ser-ho recentment.


Birdspain.blogspot.com es un blog integrado en el conjunto del sistema de información ornitológica asociado a la web Rare Birds in Spain y su autor, Ricard Gutiérrez. Trata de noticias diversas sobre la avifauna del estado español así como temas de interés ornitológico: opinión, otras webs, libros y productos, observaciones de interés o artículos relevantes, sean propios o foráneos. Cualquier observación es bienvenida, particularmente aquellas que son de especies cercanas a la rareza o que han dejado de serlo recientemente.
Birdspain.blogspot.com is a blog linked to the overall system of ornithological information associated with the Web Rare Birds in Spain and its author, Ricard Gutierrez. Covers news about various birds from Spain and ornithological interest topics: opinion, other websites, books and products, comments or articles with relevant interest, regardless its author. Any observation is welcome, particularly those of near-rarities or former rarities in need of a certain monitoring.Altres projectes / Otros proyectos / Other projects
Ricard Gutiérrez  gutarb @ hotmail.comNo hay comentarios: