viernes, 29 de junio de 2012

Unseasonal Little Crake in Catalonia [Rascletó en època reproductora a Catalunya][Polluela bastarda en época de cría en Catalunya]

The Little Crake (Porzana parva) at Torreferrussa on 28-29.6.2012  (© CRFS Torreferrussa)


On 28th June 2012, a Little Crake female (Porzana parva) was found at Vilafranca del Penedés, Barcelona by personnel of the local town council. It was presumably found within the village. The bird was brought to the recovery center of Torreferrussa where on 29th June was properly identified, being only the 2nd ever reaching the recovery center of the Generalitat de Catalunya.

The Little Crake is a scarce migrant in Spain, but in the NE is fairly regular. Indeed, the only breeding record for Iberia is that of a bird at Llobregat delta with a nest and chicks on 19th May 1995 (Gutiérrez, R. 2004 Rascletó Porzana parva in Estrada et al Atlas dels Ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 194-195) Given the dates of the observation this female could be a failing breeder  already on dispersal movement. Bird examination by Elena Obón, vet of the Torreferrussa center revealed a rather good condition but no brood patch at all supporting the migration option. It's the first recent June record of Little Crake in Catalonia and probably Spain.


The Little Crake (Porzana parva) at Torreferrussa on 28-29.6.2012  (© CRFS Torreferrussa)


El 28 de juny de 2012, es va trobar un rascletó femella (Porzana parva) a Vilafranca del Penedès, Barcelona per part del personal de l'ajuntament local. Es va trobar, presumiblement dins de la vila. L'ocell va ser portat al centre de recuperació de Torreferrussa, on el 29 de juny es va identificar adequadament. És la segona vegada que un exemplar d'aquesta espècie arriba al centre de recuperació de la Generalitat de Catalunya.
 
Els rascletó és un migrant escàs a Espanya, si bé al NE és força regular. De fet, només hi ha un registre de reproducció per a Iberia d'aquesta espècie i és el d'un ocell al delta del Llobregat amb un niu i polls el 9 de maig de 1995 (Gutiérrez, R. 2004 Rascletó Porzana parva in Estrada et al Atlas dels Ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 194-195)

Donades les dates de l'observació d'aquesta femella podria tractar-se d'un reproductor fallit ja en moviments de dispersió. L'examen que se l'ha fet al centre per part de la veterinària, Elena Obón ha permès comprovar que es tractava d'un ocell en relatiu bon estat però sense cap mena de placa covatriu, el que dona suport a la idea del migrant o individu dispersiu. Sigui com sigui, és el primer registre recent del mes de juny de Porzana parva a Catalunya i, probablement, Espanya.


The Little Crake (Porzana parva) at Torreferrussa on 28-29.6.2012  (© CRFS Torreferrussa)


El 28 de junio de 2012, se encontró una polluela bastarda hembra (Porzana parva) en Vilafranca del Penedès, Barcelona por parte del personal del ayuntamiento local. Se encontró, presumiblemente dentro de la villa. El pájaro fue llevado al centro de recuperación de Torreferrussa, donde el 29 de junio se identificó adecuadamente. Es la segunda vez que un ejemplar de esta especie llega al centro de recuperación de la Generalitat de Cataluña.

La polluela bastarda es un migrante escaso en España, si bien el NE es bastante regular. De hecho, sólo hay un registro de reproducción para Iberia de esta especie y es el de un ave en el delta del Llobregat con un nido y pollos el
9 de mayo de 1995 (Gutiérrez, R. 2004 Rascletó Porzana parva in Estrada et al Atlas dels Ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 194-195)

Dadas las fechas de la observación de esta hembra podría tratarse de un reproductor fallido ya en movimientos de dispersión. El examen del ave, practicado por la veterinaria del centro Elena Obon, permitió comprobar como el ave estaba en relativo buen estado y no presentaba placa incubatriz, lo que da apoyo a la presencia de la misma como individuo migratorio o dispersivo. Sea como sea, es el primer registro reciente del mes de junio de Porzana parva en Cataluña y, probablemente, España.
Agraïments. A Rubén Gutiérrez i Elena Obón del CRFS Torreferrussa per l'interès en la cita i per la seva tasca, conjuntament amb tota la gent del centre, en la lluita per la recuperació de la fauna salvatge de Catalunya. 

lunes, 25 de junio de 2012

Ocells de tempesta mediterranis a Catalunya en l'època de cria [Paíños Mediterráneos en la época de cría en Cataluña]

Hydrobates pelagicus melitensis 22.6.2012, Illes Medes © Ricard Gutiérrez

[Castellano más abajo]

Al llarg del 2012 s’han continuat els treballs per a la recuperació de l’ocell de tempesta mediterrani (Hydrobates pelagicus melitensis) al litoral nord català (Alt Empordà). L’espècie és catalogada ‘en perill’ a la versió provisional del catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya. Ha presentat indicis de reproducció el 2005 a les Illes Medes, on probablement niava més regularment durant els anys 80 del segle XX d’acord amb les evidències existents. Des de fa uns anys es ve efectuant un programa de facilitació de la reproducció a les Medes mitjançant caixes-niu per a l’espècie i també mitjançant un sistema d’atracciói fototrampeig d’exemplars.

De forma simultània es trampegen exemplars per al seu anellament i examen de la condició física, particularment edat, estat reproductor i eventuals controls i recuperacions.

Després d’una temporada 2011 on els sistemes de reproducció de la cova van patir les inclemències climatològiques extremes del medi marí i no van donar els resultats esperats, el 2012 s’encara amb aquesta problemàtica resolta gràcies a que s'ha pogut arreglar i reprogramar els sistemes d’atracció.  Hem patit dies de molt de vent que han impedit cap captura i també dies d’èxit com el 21-22.6.2012 on es van anellar 18 exemplars diferents a la Meda Gran, L’Estartit, Girona, confirmant la presència de l’espècie a la zona al principi de la temporada reproductora i marcant un màxim anual des del 2004.

Dels 18 exemplars anellats, tots eren adults (c.f. Bolton &  Thomas 2001, Ringing & Migration: 193-201) i malgrat la majoria (44%) presentava plaques covatrius incipients (i un 16% no en presentava), un 22% presentava plaques ja vascularitzades i un 16% vascularitzades i irrigades, essent aquests darrers ocells en un estat reproductiu més avançat. La presència de plaques covatrius no implica una reproducció a la zona, ja que aquests ocells són segur com a mínim prospectors. Però per esdevenir reproductors primer s’ha de prospectar i tant els resultats d’anys anteriors, i esperem que del 2012 del fototrampeig, ens fan ser optimistes.

Nombre de ocells anellats del 21-22.6.2012 segons estat  reproductor (vegeu  e.g. web de l'ICO, adaptat aquí a categories 1 a 4):  1 No presenta placa incubatriu (ni mostra signes de tenir un ou); 2 Sense plomes a la zona ventral, per˜ amb la pell llisa. Color vermell fosc; 3 Vascularització— evident. Algunes arrugues (gruixudes) i una mica de flu•d sota la pell. Color rosa pˆàl·lid; 4 Vascularitzaci—ó mˆxima. Moltes arrugues (gruixudes) i flu•d. Color rosa pàl·lid [Nº de aves anilladas el 21-22.6.2012 según estado reproductor. 1 Sin placa, 2. Sin plumas pero piel lisa; 3.Placa vascularizada, no rrigada; 4 Vascularización máxima] 


Cert és que la presència de gavians argentats de potes grogues pot esdevenir un factor limitant (c.f. Sanz-Aguilar et al 2009 Biological Conservation 142: 424-431) però també podríem estar davant d’una ocupació del territori un cop els adults i polls de michahellis l’abandonen, en volar els polls de gavià ja a finals de juny. En qualsevol cas, en una espècie longeva com l’ocell de tempesta on no tots els anys nien tots els exemplars i on aquests tarden uns anys en incorporar-se a una eventual població reproductora, els treballs de recuperació  han de ser contemplats en una escala de temps necessàriament llarga. I d’aquí que la simple presència regular de l’espècie en àrees potencialment reproductores del NE català ja sigui una molt bona notícia i un avanç significatiu per a la protecció d’aquest taxon. 

Adult. La p3 és la més desgastada. La p1 i p2 queden una mica amagades pel que són menys gastades mentre que els ràquis vermellosos propis del desgast es van fent menys evident de la p6 cap a la punta de l'ala, indicant una muda sequencial pròpia de l'adult. Exemplar T058968. [Adulto. La p3 es la más desgastada. La p1 y la p2 quedan un poco más escondidas por lo que están menos gastadas mientras que los ráquis rojizos propios del desgaste se van haciendo menos evidentes de la p6 hacia la punta del ala, indicando una muda secuencial propia del adulto. Ejemplar T058968] Illes Medes, Girona, 22.6.2012 © Ricard Gutiérrez].


T058963 © Ricard Gutiérrez Illes Medes 22.6.2012Durante 2012 se han continuado los trabajos para la recuperación del paíño mediterráneo (Hydrobates pelagicus melitensis) en el litoral norte catalán (Alt Empordà). La especie está catalogada 'en peligro' en la versión provisional del catálogo de la fauna amenazada de Cataluña. Ha presentado indicios de reproducción en 2005 en las Islas Medes (huevos en cajas nido), donde probablemente anidaba más regularmente durante los años 80 del siglo XX de acuerdo con las evidencias existentes. Desde hace unos años se viene efectuando un programa de facilitación de la reproducción en las Medes mediante cajas-nido para la especie y también mediante un sistema de atracción y fototrampeo de ejemplares.

De forma simultánea se trampean ejemplares para su anillamiento y examen de la condición física, particularmente edad, estado reproductor y eventuales controles y recuperaciones de anillas.

Después de una temporada 2011 donde los sistemas de reproducción de la cueva sufrieron las inclemencias climatológicas extremas del medio marino y no dieron los resultados esperados, en 2012 se encara con esta problemática resuelta gracias al arreglo y reprogramación de los sistemas de atracción. Hemos sufrido días de mucho viento que han impedido ninguna captura y también días de éxito como el 21-22.6.2012 donde se anillaron 18 ejemplares diferentes en la Meda Gran, L'Estartit, Girona, confirmando la presencia de la especie en la zona al principio de la temporada reproductora y marcando un máximo anual desde 2004 en Cataluña.


Adult T058964 que mostra l'extrem contrast entre les primàries molt desgastades i les secundàries que semblen tenir així mateix dues generacions igual que les grans cobertores [Adulto T058964 que muestra el extremo contraste entre las primarias muy gastadas y las secundarias que parecen tener así mismo dos generaciones igual que las grandes cobertoras.]


De los 18 ejemplares anillados, todos eran adultos (cf Bolton & Thomas 2001, Ringing & Migration: 193-201) y pese a que la mayoría (44%) presentaba placas incubatrices incipientes (y un 16% no presentaba), un 22% sí tenía placas ya vascularizadas y un 16% vascularizadas y irrigadas, siendo estos últimos paíños de un estado reproductivo más avanzado. La presencia de placas incubatrices no implica una reproducción en la zona, ya que estas aves son seguro como mínimo prospectores. Pero para convertirse en reproductores primero hay que prospectar y tanto los resultados de años anteriores, y esperamos que de 2012, del fototrampeo, nos hacen ser optimistas.

Cierto es que la presencia de gaviotas patiamarillas puede convertirse en un factor limitante (cf Sanz-Aguilar et al 2009 Biological Conservation 142: 424-431) pero también podríamos estar ante una ocupación del territorio una vez los adultos y pollos de michahellis lo abandonen, al volar los pollos de gaviota ya a finales de junio. En cualquier caso en una especie longeva como el paíño en el no todos los años anidan todos los ejemplares y en la que éstos tardan unos años en incorporarse a una eventual población reproductora, los trabajos de recuperación deben ser contemplados en una escala de tiempo necesariamente larga. Y de ahí que la simple presencia regular de la especie en áreas potencialmente reproductoras del NE catalán ya sea una muy buena noticia y un avance significativo para la protección de este taxón.Agraïments. Aquesta és una activitat efectuada pel Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Parc Natural de Montgrí, Medes i Baix Ter i el PN Cap de Creus. Els treballs de camp s'han pogut efectuar gràcies a la col·laboració desinteressada de voluntàries i voluntaris qualificats que han volgut contribuir a la protecció d'aquesta espècie i els seus hàbitats. Gràcies a Armand Ramal per la reparació dels equips d'audio i el continu interès demostrat. Moltes gràcies també a tot el personal anellador: Alba Casals, Gerard Dalmau, Elisabet Tetas, Montse Fabregat, Carolina Garcia, Aïda Tarragó i Eva Lahoz. Sense vosaltres això no fora possible. Gràcies al personal dels parcs que ens han ajudat molt: Àlex Lorente -always there-, Salva Coll, Quim Muñoz, Victòria Riera i la gent de l'oficina de Medes. Entre tothom ho aconseguirem!


Abstract. Mediterranean Storm Petrels in Catalonia during the 2012 breeding season. Works carried out in NE Catalonia coast trying to increase the interest of the area for the Mediterranean Storm Petrel continued in 2012 not without problems due to severe weather and to malfunction of some audio and photo-trapping devices due to staining after being offshore for long time periods. Having solved the problems by mid June 2012, the audio trapping system explained elsewhere in this blog continues in operation and late June 2012 ringing produced 18 captures of adult melitensis storm-petrels. Of those, c.16% showed an advance state of reproduction according to shape of brood patch. No direct link with breeding can be established according to those circumstances but the fact of having adults around is a clear step forward in the recovery of the area for this long-span breeder.

martes, 12 de junio de 2012

Colonia de Gaviota de Audouin 2012 en el delta del Llobregat, Barcelona [Colònia de gavina corsa al delta del Llobregat el 2012]Anillamiento de un pollo de gaviota al corral 'B'/ Anellament d'un poll de gavina corsa al corral 'B' 

El 8.6.2012 se efectuó, como cada año desde que se estableció la colònia en 2009  el censo y anillamiento de la colònia del delta del Llobregat, Barcelona, de Gaviota de Audouin (Larus audouinii).

De forma combinada entre el Consorci per a la gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat  y el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya se abordó el censo y anillamiento de la colònia de la illa del Molí, situada en el tramo final del río Llobregat.
No es el único lugar donde han nidificado este año las Audouin. Ferran López, del Consorci del Llobregat, había detectado un intento de cría en la cercana playa de ca l’Arana, dentro de la ZEPA Delta del Llobregat de hasta 87 parejas, algunas con nidos. Estas parejas deben de contabilizarse al haber iniciado la reproducción que sin embargo se malograría por un temporal de levante tardío que barrería la zona y la totalidad de los nidos, situados en un cordón dunar de la playa.

Uno de los corrales con los pollos ya anillados, como se ve fueron muy sincrónicos en su nacimiento / Un dels corrals amb els polls ja anellats, com es veu molt sincrònics en el seu naixement

La colonia de la isla del Molí, en principio no se vió afectada por estas inclemencias y el dia 8.6.2012 se abordó el trabajo mediante equipos de censo y anillamiento diferenciados. En el caso del anillamiento se dividió la isla en tres sectores con un ‘corral’ en cada uno de ellos para la acumulación de pollos y evitar que éstos pudiesen huir hacia el río durante el censo.
Los trabajos se desarrollaron con normalidad, pese a alguna dificultad técnica con la barca que había de trasladar el equipo de trabajo. Se marcaron un total de 546 nidos ocupados en 2012 en la isla del Molí, lo cual constituye un nuevo récord para ésta colonia, siendo 166 más que los registrados en 2011 

 
Tabla 1 
Taula 1
Evolución de la colonia de la Illa del Molí, Delta del Llobregat (durante 2009 y 2012 la especie ha nidificado o lo ha intentado en otros lugares del delta)
[Evolució de la colònia de l'illa del Molí (Delta del Llobregat), entre 2009 i 2012. En el primer i darrer any l'espècie ha intentat niar en altres llocs del delta.]

2009      4
2010      140
2011      380
2012      546


De estas parejas se anillaron un total de 301 pollos, 59 de los cuales con anillas de PVC con los siguientes códigos :

BLS1 a BLS9, BLSA, BLSC, BLSD, BLSF, BLSH, BLSJ, BLSL, BLSM, BLSN, BLSO, BLSP, BLSR, BLSS, BLST, BLSU, BLSV, BLSW, BLSX, BLSY, BLSZ, BLT1 a BLT9, BLTA, BLTB, BLTC, BLTD, BLTF, BLTH, BLTJ, BLTL, BLTM, BLTN, BLTO, BLTP, BLTR, BLTS, BLTT, BLTU, BLTV, BLTW, BLTX, BLTY, BLTZ

Se da la circunstancia de que ‘no sobraron’ demasiados pollos y que el número de nidos abandonados con huevos en el momento de la eclosión o pollos recién nacidos era más alto que en años anteriores,  algún centenar, cosa que cuadraría con la producción de pollos observada que podría oscilar en los 350. Atendiendo que los pollos anillados, casi todos de la misma clase de edad, y que podrían tener alrededor de las tres semanas, se analizaron los datos del Servei Meteorològicde Catalunya (SMC) para la estación automática de El Prat de Llobregat, particularmente en relación a los datos de temperatura, viento y precipitación acumulada para ver si había algúna eventualidad meteorológica que hubiese podido justificar la mortalidad registrada. El mes de mayo de 2012 fue algo ‘fresco’ a mediados de mes en un entorno considerado como ‘seco’, pero con una aparentemente fatal excepción a mediados de mes. Según el SMC:

L’episodi de precipitacions més important es va registrar entre els dies 17 i 22. Va estar provocat per una baixa que es va ubicar a l’oest de la Península Ibèrica, desenganxada en alçada del corrent general i que en el seu moviment cap a l’est es va aprofundir a la Mediterrània. Aquesta disposició final dels centres d’acció va provocar una entrada del vent del nord que va afavorir una baixada transitòria de la temperatura i que les precipitacions fossin en forma de neu al Pirineu.

‘El episodio de precipitaciones más importante se registró entre los días 17 y 22. Estuvo provocado por una baja que se ubicó al oeste de la Península Ibérica, despegada en altura de la corriente general y que en su movimiento hacia el este se profundizó en el Mediterráneo. Esta disposición final de los centros de acción provocó una entrada del viento del norte que favoreció una bajada transitoria de la temperatura y las precipitaciones fueran en forma de nieve en el Pirineo.’

Lluvia total diaria [mm] del observatorio de El Prat de Llobregat. Durante los dias de eclosión se concentrarion las lluvias registradas en Mayo / Pluja total diària [mm] de l'observatori d'El Prat de Llobregat (SMC). Durant els dies d'eclosió es van concentrar les pluges registrades el maig


Efectivamente, el gráfico de precipitaciones de El Prat de Llobregat sólo dio 22,7 mm (litros por metro cuadrado) el día 20/5/2012.  En cuanto  la evolución de las temperaturas, se observa como el inicial ascenso típico ‘pre-estival’ se trunca el día 13/05/2012 y tiene un mínimo de 11,1ºC el día 16/5/2012, seguido de una ligera subida y otro mínimo el día 21/5/2012 con 11,2ºC. En medio, el episodio de lluvias mencionado.

Temperatura media por intervalos de media hora (fuente: SMC) en El Prat de Llobregat en mayo de 2012. Obsérvese como la tónica ascendente se trunca a mediados de mes dos veces, coincidiendo con la época esperada de eclosión de las puestas / Temperatura mitjana per intervals de mitja hora (font: SMC) a El Prat de Llobregat el maig de 2012. Observeu com la tònica ascendent es trenca a mitjans de mes dos cops coincidint amb l'època esperada d'eclosió de les postes.


La sincronía en las puestas abandonadas, con embriones a punto de eclosionar, y la presencia de pollos recién nacidos en la fecha del censo hace pensar en un hecho catastrófico tres semanas antes, esto es, alrededor del 18/5/2012 justamente en medio de estos episodios de bajas temperaturas y lluvias. Hay que atribuir pues el fracaso parcial de la colonia a las inclemencias climatológicas del mes de mayo de 2012 que también se supone afectó a las cuatro parejas de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) detectadas por el Consorcio días antes pero de las cuales no se encontró ningún pollo y sí un adulto muerto.

En cuanto a los pollos de gaviota de Audouin anillados con PVC, se espera que los ejemplares marcados produzcan recuperaciones como fue el caso de un pollo anillado en 2011 que al poco tiempovisitaba Euskadi 

El gran total de 633 parejas de gaviota de Audouin que han intentado nidificar o lo han conseguido en el delta del Llobregat convierte esta colonia en una de las más importantes del mundo.

Corral 'A' de anillamiento con el equipo de anilladores y el personal auxiliar / Corral 'A' d'anellament amb l'equip d'anelladors i personal auxiliar
 
El 2012.08.06 es va efectuar, com cada any des que es va establir la colònia el 2009  el cens i anellament d' la colònia del delta del Llobregat, Barcelona, ​​de gavina corsa (Larus audouinii). 
De forma combinada entre el Consorci per a la gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat i el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya es va abordar el cens i anellament de la colònia de la illa del Molí, situada en el tram final del riu Llobregat.

No és l'únic lloc on han nidificat aquest any les corsa. Ferran López, del Consorci del Llobregat, havia detectat un intent de cria a la platja de ca l'Arana, dins de la ZEPA Delta del Llobregat de fins a 87 parelles, algunes amb nius. Aquestes parelles han de comptabilitzar en haver iniciat la reproducció que no obstant això es malmetria per un temporal de llevant tardà que escombraria la zona i la totalitat dels nius, situats en un cordó dunar de la platja.

Un pollo ya anillado vuelve a corretear por la colonia / Un poll ja anellat torna a corretejar per la colònia
 La colònia de l'illa del Molí, en principi no es va veure afectada per aquestes inclemències i el dia 2012.06.08 es va abordar el treball mitjançant equips de cens i anellament diferenciats. En el cas del anellament es va dividir l'illa en tres sectors amb un 'corral' a cada un d'ells per l'acumulació de polls i evitar que aquests poguessin fugir cap al riu durant el cens.

Els treballs es van desenvolupar amb normalitat, tot i alguna dificultat tècnica amb la barca que havia de traslladar l'equip de treball. Es van marcar un total de 546 nius ocupats el 2012 a l'illa del Molí, la qual cosa constitueix un nou rècord per a aquesta colònia, sent 166 més que els registrats el 2011

 
Tabla 1 
Taula 1
Evolución de la colonia de la Illa del Molí, Delta del Llobregat (durante 2009 y 2012 la especie ha nidificado o lo ha intentado en otros lugares del delta)
[Evolució de la colònia de l'illa del Molí (Delta del Llobregat), entre 2009 i 2012. En el primer i darrer any l'espècie ha intentat niar en altres llocs del delta.]

2009      4
2010      140
2011      380
2012      546

D'aquestes parelles es van anellar un total de 301 pollastres, 59 dels quals amb anelles de PVC amb els següents codis:

BLS1 a BLS9, BLSA, BLSC, BLSD, BLSF, BLSH, BLSJ, BLSL, BLSM, BLSN, BLSO, BLSP, BLSR, BLSS, BLST, BLSU, BLSV, BLSW, BLSX, BLSY, BLSZ, BLT1 a BLT9, BLTA, BLTB, BLTC, BLTD, BLTF, BLTH, BLTJ, BLTL, BLTM, BLTN, BLTO, BLTP, BLTR, BLTS, BLTT, BLTU, BLTV, BLTW, BLTX, BLTY, BLTZ
 Es dóna la circumstància que 'no van sobrar' massa polls i que el nombre de nius abandonats amb ous en el moment de l'eclosió o pollets acabats de néixer era més alt que en anys anteriors, algun centenar, cosa que quadraria amb la producció de pollastres observada que podria oscil · lar en els 350. Atès que els polls anellats, gairebé tots de la mateixa classe d'edat, i que podrien tenir al voltant de les tres setmanes, es van analitzar les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) per a l'estació automàtica del Prat de Llobregat, particularment en relació a les dades de temperatura, vent i precipitació acumulada per veure si hi havia algúna eventualitat meteorològica que hagués pogut justificar la mortalitat registrada. El mes de maig de 2012 va ser alguna cosa 'fresc' a mitjans de mes en un recinte declarat com 'sec', però amb una aparentment fatal excepció a mitjans de mes. Segons el SMC:

L’episodi de precipitacions més important es va registrar entre els dies 17 i 22. Va estar provocat per una baixa que es va ubicar a l’oest de la Península Ibèrica, desenganxada en alçada del corrent general i que en el seu moviment cap a l’est es va aprofundir a la Mediterrània. Aquesta disposició final dels centres d’acció va provocar una entrada del vent del nord que va afavorir una baixada transitòria de la temperatura i que les precipitacions fossin en forma de neu al Pirineu.

Efectivament, el gràfic de precipitacions del Prat de Llobregat només va donar 22,7 mm (litres per metre quadrat) el dia 2012.05.20. Quant l'evolució de les temperatures, s'observa com l'inicial ascens típic 'pre-estival' es trunca el dia 2012.05.13 i té un mínim de 11,1 º C el dia 2012.05.16, seguit d'una lleugera pujada i un altre mínim el dia 2012.05.21 amb 11,2 º C. Enmig, l'episodi de pluges esmentat.

La sincronia en les posades abandonades, amb embrions a punt d'eclosionar, i la presència de pollets acabats de néixer el dia del cens fa pensar en un fet catastròfic tres setmanes abans, és a dir, al voltant del 2012.05.18 justament enmig d' aquests episodis de baixes temperatures i pluges. Cal atribuir doncs el fracàs parcial de la colònia a les inclemències climatològiques del mes de maig de 2012 que també se suposa va afectar les quatre parelles de gavià argentat (Larus michahellis) detectades pel Consorci dies abans però de les quals no es va trobar cap poll i sí un adult mort.

Pel que fa als polls de gavina corsa anellats amb PVC, s'espera que els exemplars marcats produeixin recuperacions com va ser el cas d'un poll anellat el 2011 que al poc temps visitava Euskadi

El gran total de 633 parelles de gavina corsa que han intentat nidificar o ho han aconseguit al delta del Llobregat converteix aquesta colònia en una de les més importants del món.


El equipo de censo y anillamiento de la colonia de gaviota de Audouin del Llobregat en 2012. ¡Gracias a todo el mundo!/ L'equip de cens i anellament de la colònia de gavina corsa del Llobregat 2012. Gràcies a tothom!


Abstract. Audouin's Gull colony 2012 at Llobregat delta, Barcelona. On the 8th of June 2012 the census and chick ringing of the Molí island colony, river Llobregat, of the Llobregat Delta, Catalonia, was carried out.  A grand total of 546 nests were mapped. Added to a further non-hatched due to a storm, 87 nests in a nearby beach would have totalled 633 pairs for the whole Llobregat delta, well over the 380 pairs recorded in 2011. Within the Molí island colony three ringing groups and a mapping plus counting team were arranged. Chicks were collected within three fenced areas where 301 chicks were ringed, 60 of them with an additional PVC ring depicting the marks shown above. With these results the Llobregat delta colony becomes one of the most important of the whole world.